Wielokulturowa biblioteka | gra edukacyjna

Scenariusz: Maja Branka i Dominika Cieślikowska

Biblioteka to miejsce szczególne. Miejsce, w którym na co dzień spotykają się osoby w każdym wieku, o rozmaitych potrzebach i zainteresowaniach, wywodzące się z różnych środowisk. Żadna inna instytucja publiczna nie ma wizerunku tak przyjaznego, nie wydaje się tak bezpieczna i otwarta dla wszystkich. Naturalną rzeczą jest zatem, że biblioteki są przestrzenią spotkań także dla przedstawicieli różnych kultur, a w rezultacie mogą w jeszcze pełniejszy sposób przyczyniać się do integracji i rozwoju swoich lokalnych społeczności. Gra pokazuje praktyczną realizację modelu wielokulturowej biblioteki, opartej na 4 filarach:

  1. Współpracy – rozumianej jako partnerskie traktowanie grup mniejszościowych poprzez uznanie i szacunek wobec kulturowej odmienności, badanie potrzeb i ustalanie celów i działań wspólnie z daną grupą;
  2. Włączaniu – czyli uwzględnianiu perspektywy i potrzeb różnorodnych grup w działaniach biblioteki na wszystkich poziomach jej funkcjonowania;
  3. Wzmacnianiu – kompetencji, podmiotowości i poczuciu wpływu grup mniejszościowych
  4. Widoczności – rozumianej jako dostrzeganie i podkreślanie obecności danej grupy.

Gra składa się z 13 zadań zorganizowanych wokół stacji oraz zadania finałowego. Przy każdej stacji uczestnicy konferencji – podzieleni na 10 zespołów – będą mieli do wykonania jedno zadanie (zwykle podzielone na kilka etapów). Każdy zespół odwiedzi przynajmniej cztery stacje, a jeśli pozwoli im czas, więcej stacji.

Share: Pinterest