Deklaracja dostępności

<h1>Deklaracja dostępności </h1>

<span id=„a11y-wstep”>

<span id=„a11y-podmiot”>Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: <a href=www.kierunekwizerunek.pl</id=”a 11y-url”> www.kierunekwizerunek.pl</a>

<p>Data publikacji strony internetowej: <span id=„a11y-data-publikacja”> 2017-09-12 </span></p>

<p>Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń. </p>

<p> Treści niezgodne:

 • brak możliwości zmiany wielkości czcionki i kontrastu;
 • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) i linki nie posiadają opisów;
 • niektóre materiały tekstowe zostały umieszczone na stronie w sposób uniemożliwiający ich odczytywane maszynowe. </p>

<p>Oświadczenie sporządzono: <span id=„a11y-data-sporzadzenie”>. 2021-03-10 </span></p>

<p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. </p>

<p>Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. </p>

<p> Aktualnie trwają prace dostosowaniem strony do wymagań prawnych. </p>

<h2 id=„a11y-kontakt”>Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>

<p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. </p>

<p>Osobą kontaktową jest <span id=„a11y-osoba”>Magdalena Kruszyńska</span>, <span id„a11y-email”>e-mail: m.kruszynska@bibliotekagdynia.pl </span>,  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. </p>

<p id=”a11y-procedura”> Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. <p>

<p> Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. </p>

<p>Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. </p>

<p>W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do <a href=”https://www.rpo.gov.pl> Rzecznika Praw Obywatelskich. </a > </p>

<h2 id=”a11y-architektura”>Dostępność architektoniczna</h2>

Administracja Biblioteki Gdynia, ul. Świętojańska 141-143

 • Administracja Biblioteki Gdynia mieści się na parterze budynku mieszkalnego. Wejście usytuowane jest prostopadle do ul. Zwycięstwa i ulicy Biskupa Dominika, bliżej al. Zwycięstwa. Należy przejść przez bramę, a następnie przez drzwi wejściowe o wysokim progu prowadzące do klatki. W obu tych miejscach należy skorzystać z domofonu umieszczonego na wysokości niedostępnej dla osób poruszających się na wózku.
 • Najbliższy parking znajduje się przy ul. Biskupa Dominika i ma charakter ogólnodostępny.
 • Aranżacja przestrzeni pozwala na swobodne korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózkach.  
 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 
Share: Pinterest